minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Neges o Archddiacon a Deon Bro

Wrth i'r clociau newid y penwythnos hwn, y dail yn parhau i ddisgyn, prif weinidog a chabinet newydd yn dechrau ar eu gwaith, a'r gaeaf sydd i ddod yn mynd i fod yn ddrud, efallai y cawn ein hunain yn myfyrio ar gymaint o newidiadau ac yn sylweddoli bod yna dymor am bopeth, fel y mae’r Ysgrythurau’n dweud wrthym yn y Pregethwr 3.

Ddydd Gwener yma, byddwn yn ymgynnull i ddiolch i Dduw am fywyd a gweinidogaeth ein ffrind a’n cydweithiwr, Y Parchedig Pam Odam. Gwasanaethodd Diacon Pam Dduw a’r Ardal Weinidogaeth hon yn ffyddlon, gan weld mewn llawer o newidiadau dros nifer o flynyddoedd. Mae'r strwythurau a'r ffyrdd yr ydym wedi gwneud pethau yn yr Eglwys, mewn rhai ffyrdd, wedi bod trwy lawer o newid, ac eto mewn ffordd arall, nid yw'r hyn a wnawn a'r Un yr ydym yn ei wasanaethu yn newid o gwbl. Yr egwyddor o ymgynnull i addoli, caru’r byd pell ac agos, a cheisio tyfu teyrnas Dduw yn ein bro – mae’r pethau hyn wedi bod yn flaenoriaeth i’r Cristnogion a fu’n byw yn yr ardal hon erioed, ond mae’r olwg a’r naws ar sut rydym yn addoli, yn caru ac yn ceisio tyfu yn parhau i newid wrth i'r gymuned a'n hamgylchiadau barhau i esblygu.

Wrth edrych i gwrdd â heriau’r gaeaf hwn, mae ymddiriedolwyr Bro Ardudwy, y Cyngor Ardal Weinidogaeth, wedi cytuno i gael llai o wasanaethau. Mae costau newydd wresogi a goleuo ein hadeiladau yn syfrdanol, ac felly ydy, mae hwn yn benderfyniad economaidd, ond gwyddom hefyd y gall ymgynnull mewn grwpiau mwy i addoli fod yn gynhesach yn gorfforol ac yn ysbrydol. Mae gweddïo a chanu mawl Duw ochr yn ochr â llawer o bobl eraill mor galonogol. 'Gorau po'r fwyaf', fel maen nhw'n ei ddweud! Wrth i chi edrych ar y rota a phenderfynu ble i addoli bob dydd Sul, gwnewch hynny mewn disgwyliad gweddigar. Byddwch yn barod i ddysgu am Deyrnas Dduw ar ddod, am Adfent geni ac ail ddyfodiad Iesu. Nid oes neb yn gwybod y dydd na'r awr, ond os bydd Iesu'n dychwelyd y gaeaf hwn, a fydd yn canfod ein bod yn gwneud yr hyn y gofynnodd i'w ddisgyblion ei wneud gyda'n gilydd yn eiddgar?

Archddiacon Andrew Jones a 

Deon Bro Miriam Beecroft

Cymraeg

Message from Archdeacon and Area Dean

As the clocks change this weekend, the leaves continue to fall, a new prime minister and cabinet begin their work, and the coming winter is set to be expensive, we may find ourselves reflecting on so many changes and realising that there is indeed a season for everything, as the Scriptures tell us in Ecclesiastes 3.

This Friday, we will gather to give thanks to God for the life and ministry of our friend and colleague, The Reverend Pam Odam. Deacon Pam served God and this ministry area faithfully, seeing in many changes over many years. The structures and the ways we have done things in the Church have, in some ways, been through a great deal of change, and yet in another way, what we do and the One whom we serve doesn't change at all. The principle of gathering together to worship, loving the world near and far, and seeking to grow God's kingdom in our local area - these things have always been the priorities of the Christians who have lived in this area, but the look and feel of how we worship, love and seek to grow keeps on changing as the community and our circumstances keeps evolving.

Looking to meet the challenges of this winter, the Bro Ardudwy trustees, the Ministry Area Council, have agreed to have fewer services. The new costs of heating and lighting our buildings is startling, and so yes, this is an economic decision, but we also know that gathering together in larger groups to worship can be warmer both physically and spiritually. It's so encouraging to pray and sing God's praise alongside many others. 'The more, the merrier', as they say! As you look at the rota and decide where to worship each Sunday, please do so in prayerful anticipation. Be ready to learn about God's coming Kingdom, about the Advent of Jesus' birth and second coming. Nobody knows the day or the hour, but if Jesus returns this winter, will He find us eagerly doing what He asked His disciples to do together?

Archdeacon Andrew Jones & 

Area Dean Miriam Beecroft