minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Diweddariad am cloc St Ioan Abermaw

Mae'n debyg bod pawb sydd wedi dod i Bermo wedi sylwi ei fod wedi bod yn 12:18 ers cryn dipyn o fisoedd a bod y diweddariad hwn am y cloc yn hwyr.

Clockface at St John's Barmouth during tower maintenance 2019
Clock face at St John's Barmouth

Mae llawer o waith wedi'i wneud ar fecanwaith y cloc ei hun dros y blynyddoedd diwethaf ers ei chwalfa hirdymor ddiwethaf yn 2015 ac er ei fod wedi bod yn gweithio'n bennaf mae'r toriad diweddaraf oherwydd y rhannau olaf o'r cloc sydd heb eu cyffwrdd/atgyweirio sef y deialau. Ni fyddai’r atgyweiriadau hyn wedi bod yn bosibl heb roddion hael iawn ac ymdrechion codi arian pobl Bermo a Chyngor Tref Abermaw.

Pendulum Regulator at St John's Church Barmouth
Pendulum Regulator at St John's Church Barmouth

Roedd y cwmni clociau (Smith of Derby) sydd wedi bod yn gofalu am y cloc ers degawdau wedi rhybuddio yn ystod eu hymweliad atgyweirio diwethaf, os bydd y cloc yn torri i lawr eto, mai'r rheswm dros hynny yw bod angen trwsio ac ail-alinio'r gwaith deialu ar y tri wyneb cloc. Mae ein gwirfoddolwr sy'n mynd i fyny'r tŵr i ailosod yr amser a'i ailddechrau yn gallu tystio fod y deialau yn anodd iawn eu symud rhwng wedi deg yr awr a phump ar hugain wedi'r awr. Yn wreiddiol roedd y dyfynbris ar gyfer y gwaith yma yn uchel iawn oherwydd yr angen i gael mynediad i'r bysedd ar wynebau'r cloc a'u tynnu gyda sgaffaldiau ond diolch byth mae'r cwmni cloc bellach yn cyflogi tîm o beirianwyr sydd â thystysgrifau mynediad rhaff sydd wedi mwy na haneru'r gost.

Adjusting time on the clock
Volunteer adjusting the time on the clock

Trefnwyd y rhan fwyaf o’r gwaith atgyweirio hwn sawl mis yn ôl ac roedd pawb yn obeithiol o gael y cloc i weithio eto’n gyflym ond yn y cyfamser dechreuodd y Gwylanod nythu ar ben y tŵr. Gan fod tarfu ar adar sy’n nythu yn anghyfreithlon mae’r cwmni cloc bellach yn ymweld â Sant Ioan ar y 5ed a’r 6ed o Hydref i wneud y gwaith ar ôl i’r gwylanod adael.

Sea view from St John's with sunset
One of many "guests" who spend the summer on the tower

Dylai fod yn eithaf diddorol gweld y gwaith hwn yn cael ei wneud gan y bydd yn cynnwys nifer o bobl yn abseilio i lawr tair ochr y tŵr ac yn tynnu'r bysedd oddi ar holl wynebau'r cloc. Bydd y bysedd a gerau mewnol eraill yn cael eu cymryd i ffwrdd am y tro cyntaf ers 1897 i gael eu hatgyweirio, eu disodli a'u hail-gydbwyso cyn iddynt ddod yn ôl a'u hailosod ychydig wythnosau'n ddiweddarach.

Clock cabinet at St John's church Barmouth
The clock cabinet at St John's church Barmouth

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Tref Abermaw am arian cyfatebol ar gyfer costau atgyweirio ac i gynulleidfaoedd eglwysi Bro Ardudwy sydd wedi cefnogi a rhoi o’u hamser yn rhydd i ymgymryd â’r prosiect hwn.

Os hoffech wirfoddoli i gynnal a chadw ein hadeiladau eglwysig, cysylltwch â ni. Rydym bellach yn grŵp oedrannus bach iawn a byddem yn falch iawn o unrhyw gymorth!

Os hoffech ein cefnogi’n ariannol, a fyddech yn ystyried sefydlu debyd uniongyrchol misol bach? Os felly, dilynwch y ddolen hon i lenwi’r ffurflen ar-lein a dewiswch “Bro Ardudwy” yn y rhestr buddiolwr.

Cymraeg

St John's Barmouth clock update

Everyone who has visited Barmouth has probably noticed that it’s been 12:18 for quite a few months and that this update about the clock is long over due.

Abseiler undertaking maintenance of the tower at St John's Barmouth
Tower Maintenance 2019

A lot of work has been undertaken on the clock mechanism itself over the last few years since its last long term breakdown in 2015 and while it has for the most part been working the latest breakdown is due to the final parts of the clock that haven’t been touched/repaired which are the dials. The previous repairs would not have been possible without the very generous donations and fundraising efforts of the people of Barmouth and Barmouth Town Council.

Celebrating the repairs and installation of pendulum regulator December 2019
Mayor, Councillors and Ministry Area Leader Celebrating the repairs and installation of a pendulum regulator 2019

The clock company (Smith of Derby) who have been looking after the clock for decades had warned during their last repair visit that if the clock does breakdown again it will be due to the dial works on the three clock faces needing to be repaired and realigned. Our volunteer who goes up to the tower to reset the time and restart it can attest to the dials being extremely hard to move between ten past the hour and twenty five past the hour. Originally the quotation for these works was very high because of the need to access the fingers on the clock faces and removed them with scaffolding but thankfully the clock company now employs a team of engineers that have rope access certifications which has more than halved the cost.

Centre train of clock mechanism
Centre train of clock

Most of the organisation work to get these repairs done was arranged several months ago and everyone was hopeful of getting the clock working again quickly but in the intervening time the Seagulls began to nest on the top of the tower. Since disturbing nesting birds is illegal the clock company are now visiting St John’s on the 4th and 5th of October to undertake the work after the Seagulls have left.

Gears behind the clock dials
Gears and counterweights behind the clock dials

It should be quite interesting to see this work being done since it will involve several people abseiling down the three sides of the tower and removing the fingers from all the clock faces. The fingers and other internal gears will be taken away for the first time since 1897 to be repaired, replaced and rebalanced before they come back and are reinstalled a few weeks later.

Side of St John's Tower
St John's Tower and clock dial

We are very grateful to Barmouth Town Council for match funding the repair costs and to the congregations of the Bro Ardudwy churches who have supported and given their time freely to undertake this project.

If you would like to volunteer with maintaining our church buildings please do get in touch. We are now a very small elderly group and we would be most glad of any assistance!

If you would like to support us financially, would you consider setting up a small monthly direct debit? If so, please follow this link to complete the online form and select “Bro Ardudwy” under Beneficiary.